INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a DERMA ASSOCICATS, S.C.P. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel centre i podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. Per aquest motiu, DERMA ASSOCICATS, S.C.P. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al lloc web.

Data darrera actualització: 09/05/2023

1.- RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?:

El titular responsable del tractament de les seves dades personals és: DERMA ASSOCICATS, S.C.P. CIF: J-60655552 Adreça: Vilana 12, consulta 124 Correu electrònic de contacte: lopd@dermaassociats.com

2.- FINALITATS: Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com a pacient: Tractem les dades personals dels nostres pacients per a les següents finalitats:

2.1 Per a la gestió de visites, diagnòstics i possibles tractaments mèdics o altres serveis relacionats amb la salut i serveis dermatològics realitzats en qualsevol moment per aquest centre, així com la seva facturació i les comunicacions necessàries per a la prestació dels serveis indicats.

2.2 Per a l’enviament de comunicacions informatives sobre la promoció de productes i serveis de la consulta mèdica, sempre que ens ho hagi autoritzat prèviament.

2.3 Per a atendre qualsevol queixa o sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats al lloc web o qualsevol altre mitjà de contacte habilitat.

2.4 Per a la gestió de les cites en línia quan el pacient es dona d’alta a través del formulari web habilitat a l’efecte.

Li informem que el tractament de dades de salut implica el tractament de categories especials de dades. Aquest tractament és necessari per a la gestió dels serveis d’assistència sanitària i serà prestat per professionals subjectes a l’obligació de secret professional. Les dades personals que es recullen són le estrictament necessàries per a la prestació del servei i la gestió de la relació establerta, sent adequades, pertinents i no excessives, limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. Li preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que pugui produir-se.

Com a proveïdor i/o col·laborador Tractem les dades personals dels nostres proveïdors i col·laboradors amb la finalitat de gestionar la relació professional establerta.

Com a candidat a lloc de treball Tractem les dades curriculars dels candidats a lloc de treball amb la finalitat de gestionar els processos de selecció que el centre mantingui oberts.

3.- LEGITIMACIÓ I TERMINI DE CONSERVACIÓ: Quina és la base legal del tractament de les seves dades i durant quant temps les conservem?

Com a pacient: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la contractació dels serveis mèdics sol·licitats i l’interès legítim del centre en atendre les seves queixes i peticions. En algunes ocasions, la base legal del tractament serà la protecció dels interessos vitals de l’interessat o d’altres persones físiques. Per al tractament amb finalitats promocionals de serveis i productes del centre, la base legal serà el seu consentiment.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades i la seva història clínica es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació sanitària establerta i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis legals de prescripció establerts a la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. De la història clínica es conservarà, juntament amb les dades d’identificació de cada pacient, com a mínim durant quinze anys des de la data d´alta de cada procés assistencial. La resta de documentació es destruirà un cop hagin transcorregut cinc anys des de la data d´alta de cada procés assistencial.

Les dades de contacte per a l’enviament de comunicacions informatives es mantindran mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.

Com a proveïdor i/o col·laborador La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.

Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas mentre duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

Com a candidat a lloc de treball La base legal per al tractament és l’adopció de mesures precontractuals en els processos de selecció oberts i el consentiment en els supòsits de candidatures espontànies.

Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant el termini màxim de 2 anys. Posteriorment seran eliminades.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES: A qui comunicarem les seves dades personals? Les dades dels pacients podran ser comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Al personal de l’administració sanitària que exerceix funcions d’inspecció, degudament acreditat, amb la finalitat de comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets del pacient o qualsevol altra obligació de la consulta mèdica en relació amb els pacients.
 • A l’Administració sanitària amb finalitats epidemiològiques, d’investigació o docència, preservant sempre les dades d’identificació personal del pacient, separades de les de caràcter clínic assistencial.
 • A jutges i tribunals en el marc d’una petició judicial.
 • Als professionals assistencials que estiguin implicats en el diagnòstic o el tractament mèdic; al personal administratiu només quan sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions.
 • A les mútues sanitàries per a la gestió dels serveis mèdics-sanitaris sol·licitats i el seu corresponent pagament.
 • A les entitats mèdiques, societats i/o professionals amb l’efecte de facturar el servei prestat.Preguem què per mantenir les dades actuals, exactes i posades al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que pugui produir-se.

No està prevista la transferència internacional de les seves dades.

5.- DRETS DELS TITULARS DE LES DADES: Quins són els seus drets en protecció de dades?

Qualsevol personal té dret a obtenir informació sobre quines dades está tractant DERMA ASSOCIATS. A continuació indiquem els seus drets:

1.- Dret d’accés a les seves dades personals i obtenir una còpia de les mateixes.

2.- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

3.- En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

4.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El centre deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

5.- Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’empresa, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

6.- Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per a exercir els esmentats drets pot posar-se en contacte a través del correu electrònic info@dermaassociats.com indicant la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Número DNI (si s’ecau)
 • Correu electrònic de contacte
 • Dret que desitja exercir.
 • Dades sobre les quals realitza la seva sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva sol·licitud notificant-ho al seu correu electrònic indicat.

6.- SEGURETAT EN EL TRACTAMENT. Quina seguretat apliquem als nostres sistemes d’informació?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques, DERMA ASSOCIATS aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.**